Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Νευροεπιστήμες
 

  

 


Εισακτέοι & Κριτήρια Αποδοχής


  

Στο ΠΜΣ «Νευροεπιστήμες» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής, Χημείας, Κτηνιατρικής, πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ, συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται, κατ' ανώτατο όριο, σε είκοσι φοιτητές (20) κάθε δύο χρόνια.

 

Η επιλογή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 

·         Βαθμός πτυχίου 
·         Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Προγράμματος 
·         Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα 
·         Ενδιαφέρον του υποψηφίου για τις Νευροεπιστήμες 
·         Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
·         Αξιολόγηση συστατικών επιστολών  
·         Αξιολόγηση κατά την προσωπική συνέντευξη

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά :

 

1.     Αίτηση συμμετοχής

 

2.     Για πτυχιούχους:

α. Αντίγραφο Πτυχίου (και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή φωτοαντίγραφο της αίτησης που έχει κατατεθεί στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αντιστοιχία ή την ισοτιμία του πτυχίου τους, για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού).

β. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.

 

3.     Για τελειόφοιτους:

α.     Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων.

 

4.    Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή την επαγγελματική   δραστηριότητα ,    τις πιθανές επιστημονικές εργασίες και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου

 

5.     Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος / Letter of motivation (1 σελίδα) του υποψηφίου για τις Νευροεπιστήμες

 

6.     Δύο (2) Συστατικές Επιστολές

 

7.     Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας

 

8.     Δήλωση του Ν. 1599/86 για το αν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλα διδακτορικά ή μεταπτυχιακά προγράμματα και αν ναι σε ποια.

 

 


Έναρξη & Διάρκεια Μεταπτυχιακών Σπουδών


 

Το ΠΜΣ «Νευροεπιστήμες» αρχίζει κατά κανόνα το χειμερινό εξάμηνο (την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου). Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων που ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και την απονομή του ΜΔΕ ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει εκατόν είκοσι (120) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), και συγκεκριμένα: (α) εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση των υποχρεωτικών και των κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων, (β) τριάντα 30 ECTS από εργαστηριακές ασκήσεις (Rotations), και γ) τριάντα (30) ECTS από την επιτυχή εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

Εκτός από τα παραπάνω μαθήματα, οι ΜΦ θα πρέπει να παρακολουθήσουν τη σειρά σεμιναρίων του Προγράμματος, καθώς και τα ειδικά σεμινάρια που προσφέρονται σε θέματα: βιοηθικής, αρχές δεοντολογίας στην έρευνα και συγγραφή εργασιών.