Εγχειρίδιο

 

 


Θα βρείτε το ΦΕΚ Κανονισμού του Προγράμματος εδώ

Περιεχόμενα:

1. Γενικά για το Πρόγραμμα

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Νευροεπιστήμες (εφεξής "Πρόγραμμα"), το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του ΦΕΚ έγκρισης και λειτουργίας του Προγράμματος (1428/26-04-2018/τεύχος B') και του ΦΕΚ του Κανονισμού των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος (1428/24-05-2018/τεύχος Β').

Αρμόδια για το Πρόγραμμα είναι η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 

Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, θεωρητικής και πρακτικής στις Νευροεπιστήμες σε αποφοίτους Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής, Χημείας, Κτηνιατρικής, ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και σε πτυχιούχους τμημάτων ΤΕΙ συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου.

 

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προάγει τη γνώση και την έρευνα στις Νευροεπιστήμες με έμφαση στις Κυτταρικές-Μοριακές Νευροεπιστήμες, τις Νευροεπιστήμες που μελετούν την Ανάπτυξη του Νευρικού Συστήματος και τις Κλινικές Νευροεπιστήμες, ώστε να προετοιμάσει άριστα εκπαιδευμένα στελέχη για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό Χώρο, σε Ερευνητικά Ιδρύματα, σε Δημόσιες Υπηρεσίες και στον Παραγωγικό Τομέα στην χώρα μας και διεθνώς.

 

1.1 Έναρξη και Διάρκεια των Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το πρόγραμμα των μαθημάτων αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο κάθε δύο έτη. Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Νευροεπιστήμες μετά από τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών.

Στα πρώτα δύο εξάμηνα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ) παρακολουθούν πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού (παρ. 2) και επιλέγουν από μια λίστα μαθημάτων επιλογής (παρ. 2.2).

Στο τρίτο εξάμηνο, οι ΜΦ εκπονούν δύο (2) εργαστηριακές ασκήσεις (Rotations) διάρκειας τριών (3) μηνών έκαστη, και στο τέταρτο εξάμηνο εκπονούν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Σε κάθε μάθημα και εργαστηριακή άσκηση αντιστοιχεί ένας αριθμός πιστωτικών μονάδων [European Credit Transfer System (ECTS)]: 1 πιστωτική μονάδα ECTS=25-30 ώρες φόρτος εργασίας.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι ΜΦ πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο).

Η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων που ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών είναι υποχρεωτική.

Ως Γλώσσα του Προγράμματος τόσο στη διδασκαλία όσο και στη συγγραφή της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας ορίζεται η ελληνική ή/και η αγγλική.

 

1.2 Υποτροφίες - Οικονομική Υποστήριξη

1.2.1 Υποτροφίες "ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΑΚΗ"

Χορηγείται µηνιαίως το ποσό των 600,00€ για ένα έτος στον/στην µεταπτυχιακό/ή φοιτητή(τρια) του Προγράµµατος, ο/η οποίος/α:

 1. για την υποτροφία 1ου έτους
  θα έχει τη µεγαλύτερη βαθµολογία κατά το πρώτο έτος των µεταπτυχιακών του σπουδών
 2. για την υποτροφία 2ου έτους

1. θα έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στα 2 έτη (επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής µέχρι 31 Οκτωβρίου)

2. θα έχει τον µεγαλύτερο βαθµό στο ΔΜΣ (∆ίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών), ο οποίος θα πρέπει να είναι ΑΡΙΣΤΑ

3. θα συνεχίζει για διδακτορικό (o ΜΦ πρέπει να καταθέσει επιστολή αποδοχής στη Γραμματεία, από το Πανεπιστήμιο στο οποίο θα εκπονήσει τη διδακτορική του διατριβή, µέχρι 31 Μαρτίου του έτους μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος.

4. δεν θα αμείβεται από άλλη πηγή

 

1.2.2 Υποτροφίες ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ

Η υποτροφία δίδεται από το Κληροδότημα Μαρίας Μανασάκη, το οποίο θεσπίστηκε στις 25-07-2000.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ένα έτος και το ποσό καθορίζεται μετά από απόφαση της Επιτροπής Χορήγησης Υποτροφιών του Κληροδοτήματος, σύμφωνα με τα όρια χορήγησης υποτροφιών του Υπουργείου Οικονομικών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα.

Η υποτροφία προκηρύσσεται ετησίως, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης και των αντίστοιχων Τμημάτων και δημοσιεύεται στον Τύπο. Η τελική έγκριση διορισμού του προτεινόμενου από το Πανεπιστήμιο Κρήτης υποτρόφου πραγματοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων.

 

Δικαιούχοι:

Οι ΜΦ της Ιατρικής Σχολής και της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης που έχουν αριστεύσει στις σπουδές τους και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Είναι Έλληνες υπήκοοι                                                                                                                                                                                            
 • Η ηλικία τους δεν υπερβαίνει το 36ο έτος                                                                                                                                                                
 • Είναι κάτοχοι πτυχίου με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς                                                                                                                                    
 • Δε λαμβάνουν άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από το ίδιο ή άλλο Κληροδότημα, Κληρονομία ή Δωρεά και δεν έχουν χάσει από δική τους υπαιτιότητα προηγούμενη υποτροφία

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση                                                                                                                                                                                                                   
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας                                                                                                                                                              
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986                                                                                                                                                                    
 • Αντίγραφο πτυχίου                                                                                                                                                                                                  
 • Πρόσθετα δικαιολογητικά που ορίζονται από τα Τμήματα                                                                                                                                    
 • 1.2.3 Πρόγραμμα ERASMUS+

Οι ΜΦ του Προγράμματος έχουν το δικαίωμα και μπορούν να μετακινηθούν σε Ευρωπαϊκά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και να εκπονήσουν την εξάμηνη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε εργαστήρια που συνεργάζονται ή μη με το Πρόγραμμα.

Πληροφορίες για το ΠρόγραμμαErasmus+ θα βρείτε ΕΔΩ: ERASMUS+

 

2. Μαθήματα - Εργαστηριακές Ασκήσεις- Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

2.1 Μαθήματα Κορμού

Στο α' εξάμηνο οι ΜΦ παρακολουθούν τέσσερα (4) μαθήματα κορμού (25 ECTS συνολικά):

 • Κυτταρικές-Μοριακές Νευροεπιστήμες
 • Συστημικές Νευροεπιστήμες
 • Αρχές και Μέθοδοι Μελέτης Νευρικού Συστήματος
 • Στατιστική

Στο β' εξάμηνο οι ΜΦ παρακολουθούν ένα (1) μάθημα κορμού στη Νευροχημεία / Νευροφαρμακολογία (6 ECTS).

Σκοπός αυτών των μαθημάτων είναι να εισάγουν τους φοιτητές που προέρχονται από διαφορετικά ακαδημαϊκά τμήματα, σε βασικές γνώσεις σε διάφορους τομείς των Νευροεπιστημών και στις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στην έρευνα σε αυτούς τους τομείς.

 

2.2 Μαθήματα Επιλογής

Στο α' και β' εξάμηνο προσφέρεται ένας μεγάλος αριθμός μαθημάτων επιλογής, όπως η αναπτυξιακή νευροβιολογία, η ανάπτυξη φαρμάκων, η απεικόνιση, ανατομία και βιολογικά φαινόμενα του Κ.Ν.Σ. στον άνθρωπο, η φυσιολογία του υποθαλάμου-υποφυσιακού άξονα, η ψυχοφαρμακολογία, η νευροαναγεννητική φαρμακολογία, η νευροψυχολογία, η νευροβιολογία και ψυχοφαρμακολογία της ανταμοιβής, του εθισμού και της κατάθλιψης, η παθοφυσιολογία και μοριακή βάση των νευρολογικών νοσημάτων, οι κυτταρικοί μηχανισμοί μνήμης και μάθησης και η μοντελοποίηση νευρικών κυκλωμάτων, ώστε οι ΜΦ να εκτεθούν και να αποκτήσουν βαθιά γνώση σε διαφορετικούς τομείς των Νευροεπιστημών.

 

2.3 Εργαστηριακές Ασκήσεις (Rotations)

Δύο τριμηνιαίες εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται στο γ' εξάμηνο. Η πρώτη εργαστηριακή άσκηση ανατίθεται από το Πρόγραμμα και η δεύτερη εργαστηριακή άσκηση επιλέγεται από τον ΜΦ. Οι εργαστηριακές ασκήσεις είναι η πρώτη επαφή με την έρευνα για πολλούς από τους ΜΦ. Η αξιολόγηση του ΜΦ γίνεται από το μέλος ΔΕΠ που επιβλέπει την εργαστηριακή άσκηση.

Για να εγγραφούν σε μια εργαστηριακή άσκηση, οι ΜΦ πρέπει να υποβάλουν το έντυπο έναρξης εργαστηριακής άσκησης στο οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος της εργαστηριακής άσκησης, το όνομα του επιβλέποντος, το εργαστήριο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η έρευνα, καθώς και ημερομηνία έναρξης της εργαστηριακής άσκησης. Αυτό το έντυπο πρέπει να υπογραφεί από τον επιβλέποντα της εργαστηριακής άσκησης.

Οι ΜΦ μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής άσκησης πρέπει να υποβάλουν το έντυπο αξιολόγησης της εργαστηριακής άσκησης το οποίο υπογράφεται από τον επιβλέποντα Φόρμα Εντύπου Αξιολόγησης.

 

2.4 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία μπορεί να εκπονηθεί στο εργαστήριο όπου έγινε η μία από τις δύο εργαστηριακές ασκήσεις.

 

Κάθε ΜΦ επιλέγει το εργαστήριο στο οποίο θα εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία και τον επιβλέποντα. Ο ΜΦ συμπληρώνει αίτηση έναρξης της εργασίας  στην οποία αναφέρεται ο τίτλος, σύντομη περιγραφή του ερευνητικού έργου, ημερομηνία έναρξης της εργασίας και ο προτεινόμενος επιβλέπων.

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)του Προγράμματος ύστερα από αίτηση του ΜΦ, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων. Για να εγκριθεί η εργασία ο ΜΦ οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.

 

2.4.1. Aξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

 

Η διαδικασία αξιολόγησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, αφορά στην παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε κατά την εκπόνησή της. Η παρουσίαση/υποστήριξη της εργασίας από τον ΜΦ γίνεται ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Είναι ανοιχτή στα μέλη του Προγράμματος καθώς και σε όλους όσους ενδιαφέρονται για το θέμα στην Ιατρική Σχολή ή στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα στο Ηράκλειο και Ρέθυμνο, τα οποία ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την ημερομηνία, ώρα και τόπο της παρουσίασης.

 

Με το τέλος της παρουσίασης και των ερωτήσεων από το κοινό, τα μέλη της επιτροπής βαθμολογούν τον ΜΦ με βάση την παρουσίαση, την πρωτοτυπία των ευρημάτων της μελέτης και την ευχέρειά του να απαντήσει στα ερωτήματα που θα τεθούν. Επίσης αξιολογείται η συγγραφική του ικανότητα. Φόρμα αξιολόγησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

 

2.4.2 Οδηγίες Συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Θα τις βρείτε ΕΔΩ

 

3. Δραστηριότητες του Προγράμματος

 

Οι ΜΦ θα παρακολουθήσουν πολλές σειρές σεμιναρίων που διοργανώνονται από το Πρόγραμμα ή άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης και από το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ).

 

3.1 Σεμινάρια

Ερευνητικά σεμινάρια θα προσφέρονται εβδομαδιαίως από όλα τα μέλη του Προγράμματος (Ηράκλειο, Ρέθυμνο και επισκέπτες από άλλα ιδρύματα εκτός Κρήτης) τα οποία δέχονται ΜΦ για εργαστηριακή άσκηση και για μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Τα σεμινάρια αυτά έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα έτσι ώστε οι ΜΦ να γνωρίσουν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Προγράμματος.

 

Οι ΜΦ θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σεμινάρια από επισκέπτες καθηγητές και ερευνητές από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης και από το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (IMBB) τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα με το Πρόγραμμα.

 

3.2 Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Retreat)


Οι ΜΦ θα λάβουν μέρος στην οργάνωση συνάντησης (Retreat),που θα πραγματοποιηθεί πριν από την έναρξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο χώρος συνάντησης θα αποφασιστεί από τους ΜΦ και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος.
Ο στόχος της συνάντησης είναι να φέρει μαζί τους ΜΦ και το διδακτικό προσωπικό του Προγράμματος, να γίνει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το Πρόγραμμα και να δοθεί η ευκαιρία στους ΜΦ να παρουσιάσουν τα ερευνητικά δεδομένα (πόστερ ή προφορική παρουσίαση) που προέκυψαν στις τρίμηνες εργαστηριακές ασκήσεις ή στη μεταπτυχιακή διπλωματικής τους εργασία.

 

3.3 Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια Νευροεπιστημών

 

Οι ΜΦ θα ενημερώνονται για τα συνέδρια της Ελληνικής Εταιρείας Νευροεπιστημών και της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Εταιρειών Νευροεπιστημών (Federation of European Neuroscience Societies, FENS).

 

4. Κανόνες Εξετάσεων και Αξιολόγηση Επιδόσεων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 

Τα μαθήματα εξετάζονται με γραπτές εξετάσεις ή/και παρουσίαση εργασιών. Στις εργαστηριακές ασκήσεις ο ΜΦ αξιολογείται από τον υπεύθυνο καθηγητή βάσει της παρουσίας του, της θεωρητικής κατάρτισής του και τις εργαστηριακές τεχνικές επιδόσεις του.

 

Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα, ο ΜΦ έχει τη δυνατότητα να επανεξεταστεί άλλη μια φορά. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο ΜΦ εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής. O διδάσκων, υπεύθυνος της εξέτασης, εξαιρείται από την επιτροπή αυτή.

 

Με τη λήξη της εργαστηριακής άσκησης, ο επιβλέπων υποβάλλει τόσο το βαθμό όσο και τη γραπτή αξιολόγηση της επίδοσης του ΜΦ, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο έντυπο αξιολόγησης εργαστηριακής άσκησης Φόρμα εντύπου αξιολόγησης.

 

5. Βαθμοί και Ακαδημαϊκές Υποχρεώσεις των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 

5.1 Βαθμοί

 

5.1.1 Βαθμοί μαθημάτων - εργαστηρίων - εργασιών και Βαθμολογική Κλίμακα

Ο ΜΦ βαθμολογείται με την κλίμακα του 10 με βαθμό προβιβάσιμο το 5.0.

 

5.1.2 Τρόπος υπολογισμού του βαθμού πτυχίου

Ο τελικός βαθμός του πτυχίου υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο της βαθμολογίας των επιμέρους μαθημάτων, των εργαστηριακών ασκήσεων και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ανάλογα με τον συντελεστή βαρύτητας (European Credit Transfer System, ECTS) που αντιστοιχεί σε καθένα από αυτά (σταθμισμένος μέσος όρος).

 

5.1.3 Κλίμακα βαθμολογίας

Η κλίμακα βαθμολογίας στα μαθήματα και στο βαθμό πτυχίου κλιμακώνεται ως εξής:

Άριστα:8.50 έως 10

Λίαν Καλώς: 6.50 έως 8.49

Καλώς: 5 έως 6.49

Μη προβιβάσιμος βαθμός: 0 έως 4.99

 

5.2 Ακαδημαϊκές Υποχρεώσεις

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική με ποσοστό παρουσιών 90%.

  

5.3 Προϋποθέσεις Λήψης Πτυχίου

Ο ΜΦ θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές του και του απονέμεται Δ.Μ.Σ. εφόσον:

Α. Εξεταστεί επιτυχώς στα απαιτούμενα μαθήματα και εργαστηριακές ασκήσεις

Β. Εξεταστεί επιτυχώς στη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Γ. Ο ελάχιστος αριθμός των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που έχει αποκομίσει να είναι 120

Δ. Έχει ολοκληρώσει τα τέσσερα εξάμηνα σπουδών του Προγράμματος

Ε. Έχει βαθμό πτυχίου πάνω από 7.0

 

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος (Σ.Ε.) εξετάζει την πορεία του ΜΦ ανά εξάμηνο.

 

6. Ακαδημαϊκά Μέτρα

 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος, δεν είναι εφικτή η χορήγηση αναστολής σπουδών κατά τα 2 πρώτα εξάμηνα καθώς το Πρόγραμμα επιλέγει ΜΦ κάθε δύο έτη. Συνεπώς ο ΜΦ δύναται να λάβει αναστολή φοίτησης για το τρίτο και/ή τέταρτο εξάμηνο μετά από αιτιολογημένη αίτησή του. Ο χρόνος της αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Σε περίπτωση καθυστέρησης της ολοκλήρωσης σπουδών, δίδεται παράταση ενός επιπλέον έτους με απόφαση της Σ.Ε. του Προγράμματος και της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής.

Αν ο ΜΦ αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων ούτως ώστε, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5, θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Ο ΜΦ διαγράφεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Προγράμματος.

 

7. Δεοντολογία

Οι ΜΦ οφείλουν να λειτουργούν με τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα κατά την επιστημονική έρευνα. Η διάπραξη παραπτώματος (misconduct) στην έρευνα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, η οποία μπορεί να καταστρέψει τις Μεταπτυχιακές Σπουδές αλλά και την καριέρα όλων των ανθρώπων που συμμετέχουν στην Έρευνα και στην Ακαδημία. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στην τήρηση των κανόνων περί άρτιας παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας και αποτροπής της λογοκλοπής, νοθείας, χάλκευσης και κλοπής δεδομένων.

Η αντιμετώπιση παραπτώματος στην έρευνα θα γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται από την Ιατρική Σχολή σχετικά με το πρόβλημα αυτό από τη Σ.Ε. του Προγράμματος.

Αν διαπιστωθεί παράπτωμα, η Σ.Ε. του Προγράμματος θα προωθήσει το συμβάν στη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής ή στην Επιτροπή Δεοντολογίας με το ερώτημα της διαγραφής.

Τα πειραματικά πρωτόκολλα που ακολουθούνται στα πλαίσια του Προγράμματος αποτελούν ευθύνη των υπευθύνων των εργαστηρίων όπου πραγματοποιούνται και έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τις κατά περίπτωση αρμόδιες επιτροπές δεοντολογίας (π.χ. επιτροπή ζωοκομείου, επιτροπή νοσοκομείου, κλπ).

 

7.1 Ηθική στη χρήση πειραματόζωων

Σεμινάρια στη βιοηθική και την έρευνα των ζώων θα δοθούν από προσκεκλημένους ομιλητές ή διδακτορικούς και επιστήμονες που έχουν παρακολουθήσει το μάθημα FELASA.

 

7.2 Ακαδημαϊκή Ακεραιότητα

Σεμινάρια στη Δεοντολογία της Έρευνας και στη Δεοντολογία της επιστημονικής συγγραφής, θα προσφέρονται στους ΜΦ από προσκεκλημένους ομιλητές και από μέλη του Προγράμματος.